“ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА ЧРЕЗ СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ 2002, НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ И ЕЛВЕКС ЛАРС ВИТБЪРГ ЕКСПИРЪНС (НОРВЕГИЯ)“,

Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021г.

Основна цел на проекта е чрез реализацията на заложените дейности да се “увеличи достъпа на хората до изкуства и култура,както и тяхната ангажираност “. Реализирането на проекта ще спомогне за насърчаване на културното сътрудничество между държавна структура, неправителствена организация и норвежка фирма, като развие капацитета им в областта на привличане на нови публики чрез трансфер на опит и знания за по-голямо социално включване на уязвими социални групи с ограничен достъп до културното наследство.

Всички дейности по проекта са насочени към постигане на основаната цел на проекта, целите на Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства икултура“ и на Програма „Културно предприемачество, наследствои сътрудничество”

Във връзка с постигане на общата цел са дефинирани и следнитеспецифични цели:

  • развиване на капацитета на културните организации в областта на привличане на публика и трансферът на знания;
  • разширяване обхвата на културните дейности на местно ирегионално ниво;
  • развиване на нова публика и предприемачество в областта накултурата;
  • подобряване на достъпа до култура на етническите икултурните малцинства;
  • съживяване на периферните пространства (вкл. малкиградове и села) чрез представяне на разнообразни артистични итворчески събития;
  • включването на партньори от страните донори с целподчертаване на богатата артистична идентичност на Европа;

Продължителност на проекта – 18 месеца